Thương Hoàng

Đau

Bàn tay rướm máu đào xong huyệt mộ
Chôn xác bướm vàng đoạn mối keo loan
Đọc mấy hồi kinh siêu sinh tịnh độ
Đưa tiễn vong hồn nửa kiếp đa đoan

Bàn tay rướm máu vốc đất muộn màng
Phủ xác bướm vàng phù du lạnh buốt
Ngữa chén lệ sầu men tình cố nuốt
Mây khắc bia mộ não nuột trời xanh

Bàn tay rướm máu bao năm chửa lành
Vết cắt trăm năm trăng gầy đau đáu
Bàn tay rướm máu
Bàn tay rướm máu
Chôn cuộc đời mình vào đất thủy chung

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đau"