Sương Anh

Chẳng Thấy Xuân Đâu!
(biết gởi cho ai?)

Tháng sáu mưa nhiều Xuân thấy đâu?
Cành hoa đang thắm cũng phai màu
Anh không bên cạnh hồn đơn vắng
Hạ đến đường về hun hút sâu

Lá rơi từng chiếc rồi từng chiếc
Gió thổi lìa cành nên lạc nhau
Anh có về ngang xin nhặt nhạnh
Ghép lại thành đôi như buổi đầu

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 6 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Chẳng Thấy Xuân Đâu!"