Tuyen45

BẤT HÒA

---*---
Chim én thu về táo tác bay
Thiên nhiên kỳ ảo những vơi đầy
Thương người cuộc sống trong nghèo khó
Cám cảnh quãng đời những đắng cay
Ối kẻ sang giàu đâu có biết
Bao người bần túng sống qua ngày
Mông mênh trời đất mà lòng hẹp
Mưa nắng bất hòa khổ lắm thay

2/11/2011

Được bạn: HB 03.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BẤT HÒA"