Sương Anh

Vẫn thấy Xuân

Hạ đến nhưng hồn vẫn thấy xuân
Người xa vẫn cảm thấy như gần
Lời thơ xướng hoạ trầm rồi bỗng
Nét bút thi ca nhặt đến khoan
Cuộc sống đa đoan trong cõi tục
Thân đời tất bật với trần gian
Đi tìm thanh thản quên ngày tháng
Chỉ bạn, tình thơ mới thật cần

Được bạn: HB 08.09.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vẫn thấy Xuân"