Sương Anh

Nhớ Tình Tri Kỷ

Cất bước mà lòng chẳng muốn đi
Băn khoăn tự hỏi vấn vương gì?
Dăm câu xướng hoạ say hồn bút
Mấy chữ vui đuà động ý thi
Nhớ bạn tri âm từ dạo ấy
Thâm tình tri kỷ thuở đương thì
Nên tâm do dự chân trì gót
Đã giã từ rồi vẫn viết ghi

Được bạn: HB 25.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Tình Tri Kỷ"