Sương Anh

Xin Góp Lời Cầu Nguyện


Tai ương giáng xuống xứ Phù Tang
Dân chúng đang lâm cảnh khổ nàn
Động đất, sóng thần tàn phá hủy
Cơ đồ sự nghiệp rụi tiêu tan

 

Chấp tay khấn nguyện một lòng cầu
Nước Nhật qua dần những khổ đau
Biến động thiên tai đừng đến nưã
Muôn dân an lạc hết ưu sầu

 

Xin góp lời kinh với mọi người
Cầu thiên tai dứt khổ nàn vơi
Vạn sinh linh thoát cơn nguy hiểm
Hạnh phúc bình yên trong cuộc đời

 

Qùy gối cầu Đức Quán Thế Âm
Nhành dương liễu phất mọi thăng trầm
Dần tan biến mất không còn nưã
Cho chúng sinh đừng khổ thân tâm

 

A Di Đà Phật đức Từ Bi
Tế độ vong hồn những tử thi
Dẫn dắt về nương nơi cõi Phật
Vãng sanh cực lạc...một lần đi.

 

Sương Anh

Được bạn: vdn 21.3.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin Góp Lời Cầu Nguyện"