Sương Anh

TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ


Từ xưa cho dến ngày nay
Chữ tài chữ mệnh khéo bày đố nhau
Để người phải chịu khổ sầu
Tình tiến danh lợi...làm đau lòng người
Mấy ai cuộc sống êm trôi
Lòng thanh thư thả một đời bình yên
Phận đời số kiếp truân chuyên
Trầm luân bể khổ muộn phiền đeo mang
Nhủ lòng phó mặc chẳng màng
Là duyên nghiệp định phải mang vào mình
Thì thôi trả nợ phù sinh
Cho xong một kiếp...mặc tình rong chơi
Gẫm nghìn xưa thuở đất trời
Nhân gian ai chẳng qua thời nhục vinh
Là người dở, kẻ tài tình
Ai ai cũng bị cực hình thế nhân
Cõi đời một phút sa chân
Vướng bao thế sự hồng trần khổ đau
Nghìn thu cho đến về sau
Mệnh tài tương đố...hận sầu ngàn năm
Dòng đời thế sự thăng trầm
Trả cho xong hết yên tâm mây ngàn

Được bạn: HB 26.11.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "TÀI MỆNH TƯƠNG ĐỐ"