Tịnh Nguyệt Vân

ĐÃ SINH RA KIẾP NGƯỜI

Đã sinh ra kiếp người,

xin sống tròn sáng tươi

vì bạn là Hiện thân

của Nguồn sống tuyệt vời.

 

Xin phát bao lời nguyện

để độ người hữu duyên

và độ bao chúng sanh,

giúp thóat bao ưu phiền.

 

Ta bà, cõi Kham Nhẫn,

xin sống tròn tinh tấn

dù muôn sự nơi đây

đều tạm bợ, phù vân.

 

Xin hãy buông tất cả

để sống tròn vị tha

vì bạn là Hiện thân

của Nguồn sống bao la.

 

Nguyện bao công đức lành

giúp muôn lòai vãng sanh

cõi Tây Phương Cực Lạc

muôn thuở vẫn cao thanh...

 

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,

Nay kính,

 

Tịnh Nguyệt Vân

Được bạn: vdn 23.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ĐÃ SINH RA KIẾP NGƯỜI"