Sương Anh

NGÀY MAI

Ngày mai trời mát trong xanh
Ngày mai hoa lá đầy cành đẹp tươi
Ngày mai trái nụ đâm chồi
Ngày mai biển lặng thuyền khơi an bình
Ngày mai đời thật là xinh
Ngày mai ruộng luá quê mình ngát hương
Ngày mai ôi thật là thương
Ngày mai tươi sáng phố phường yên vui
 
 

Được bạn: HB 15.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGÀY MAI"