Đuyên Hồng

Cái Mũ

Cao ngạo làm chi cái mũ ơi
Người đời chỉ đội một lúc thôi
Nọ trời đổ lửa đem che nắng
Kìa đất sụt sùi chắn mưa rơi
Nâng niu khi bước ra khỏi cửa
Vứt đất lúc ngồi với nhau chơi
Chễm chệ trên đầu dân thiên hạ
Một đời cô độc chẳng có đôi!
06.05.2006

Được bạn: diên vỹ
Đăng ngày:08/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cái Mũ"