System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Một Thuở Hoa Vàng của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Một Thuở Hoa Vàng


Vườn chơi mây nước chập chùng
Đưa người xuôi hướng theo cùng dòng ai ?
Nâng hoa, tôi thở than hoài ...
Dã Quỳ ơi! bóng thiên thai ...xa vời


Ngày em tặng cánh hoa rơi
Bến hồng xa tít ...quên đời người xưa
Vàng hoe, thơ cũ, mực thừa
Lệ xanh tôi tưới thay mưa một thời


Dã Quỳ ơi! Dã Quỳ ơi!
Tôi chăm tôi bón chơi vơi não nề
Đợi dòng xưa ngược hướng quê
Đưa em về lại cơn mê với mình ...


Hoa mùa đã khoác áo xinh
Nâng niu hồn vỡ, bóng hình tà dương
Tim tôi mộng rất bình thường
Hỏi người xưa có còn vương vấn gì ?jacaranda

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Một Thuở Hoa Vàng"