jacaranda

Thu Chết ...


Hỏi chi người hỡi ... mấy mùa xuân ?
Chỉ biết lá rơi ... rơi lại ngừng
Buồn rưng hoa tím mùa thu chết
Mây lịm hồn hoang ... lệ bâng khuângAi biết mùa Trăng có tròn không ?
Chỉ nghe ray rức một bóng hồng
Buồn thiu trước Gió mùa se lạnh
Nhớ đến người xưa ... lệ trông mongƯớt cả lời thơ ... ướt lối về
Xót lòng xót cả nổi đam mê
Nên câu chấm lửng ...Ta_Người biết
Mộng ước tàn phai nghĩa phu thê


 


 

Được bạn: HB 24.09.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu Chết ..."