System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Huyền ảo sắc Thu của Thi sĩ: Tú_Yên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tú_Yên

Huyền ảo sắc ThuXạc xào...tiếng lá nghiêng chao
Như thầm thì nói với nhau điều gì
Trời xa biệt bóng chim di
Ta về nhặt lại chút gì...vu vơ.


Lá rơi...để ghép thành thơ
Gửi cho mây_gió giấc mơ...cuối ngày
Thu vàng, chiếc lá nhẹ bay
Ta ngồi ngóng mãi một ngày...
Sẽ qua...


Bâng khuâng...
Làn gió bay xa
Sắc Thu huyền ảo - cho Ta_cho Người ?


 

Được bạn: HB 19.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Huyền ảo sắc Thu"