System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Ngày Xưa Ấy của Thi sĩ: jacaranda - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
jacaranda

Ngày Xưa Ấy


 
 
Em ra đi như con tàu định mệnh
Tuy rời xa nhưng thương mến ngập lòng
Đừng hỏi em nhớ tình cũ hay không?
Khơi vết cắt vẫn còn đây máu chảy
 
Anh biết không? Trăng lung linh bến hải
Thuyền lênh đênh cứ trôi mãi về khơi
Nhìn sau lưng bao dĩ vãng nghẹn lời
Đau tê tái từng đường gân sớ thịt
 
Tàu rời xa nhìn quê nhà mờ mịt
Anh giấc ngon trong im thít bóng đêm
Em ngửa tay đón lấy bóng trăng mềm
Nghe lạc lõng một cõi đời phiêu lãng
 
Ngày xưa ấy nay chỉ là dĩ vãng
Em bây giờ chóang váng những lo toan
Duyên tình kia nếu chẳng được vuông tròn
Thôi anh nhé... trách hờn đau em lắm
 
 

Được bạn: HB 30.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày Xưa Ấy"