System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ CHỢT NHỚ của Thi sĩ: Yên Sơn - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Yên Sơn

CHỢT NHỚ


Thương chút tình xưa cũ
Bởi thăng trầm, chứ ai phụ tình ai
Thương hoài giọt nắng chiều phai
Lung linh đậu ráng cuối ngày mùa đông


Tình đã nhạt nhưng lòng khắc khoải
Như mây trời bay mãi nghìn năm
Lần theo dấu tích hương trầm
Tìm trong ảo ảnh chút đằm thắm xưa

Được bạn: HB 31/05/2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CHỢT NHỚ"