Vivi

Ảo thuTừ độ thu sang đời héo hon
Lá vàng xây mộ chí hao mòn
Chim lìa tổ ấm thâm quầng mắt
Nước rũ tơ vò mạt tuổi son
Gió lộng trăng vàng chìm đáy bể
Nhà hanh mây tím phủ đồi non
Ảo thu tang lạnh giống nòi lạc
Cái nợ núi sông réo véo von !
 
Vivi
Norway 22.10.2016
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 31 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ảo thu"