Vivi

Biển lệ tháng tư

Tiếng thét đau thương mây trắng phủ
Miền Nam hoảng hốt quấn khăn tang
Đó là ngày quê hương đổi chủ
Thấm lạnh Non Sông giọt lệ hàn
Biển khóc tiễn đưa người cố xứ
Sang bờ hải lý dạ xót xa
Sóng cuộn liệm hồn chân lữ thứ
Thuyền yêu chìm đắm giữa phong ba
Tháng tư biển máu tình đau khổ
Tháng tư hoang mộ bể xanh xao
Tháng tư bia đổ đời mạt lộ
Tháng tư một cõi vuốt lệ trào
Tiếng khóc lạc loài bờ hải đảo
Ngậm ngùi thổn thức nát tim đau
Mây nước chan màu buồn ảo não
Nợ oan gieo mãi, nợ ngàn sau
Biển thét ru hồn người mạt số
Lênh đênh sóng bạc giữa trùng dương
Mồ chôn đáy bể mây tang đổ
Nhìn tấm bia tàn ! Vuốt lệ thương !
Vivi
Nauy 4/2009

Được bạn: vdn 3.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển lệ tháng tư"