Vivi

Buồn phận lê dân

Trang sử chứa đầy ô nhục
Núi nghiêng-Sông đục-Dân oan
Ngẩm nghĩ não đầu Non Nước
Giặc nô quì rước giặc Mao
Âm thầm hiến đất, biển trao
Xây lò xáo thịt, máu trào đỏ sông
Nuôi hận chất chồng truyền kiếp
Gây thù nối tiếp chia ly
Muôn dân đời rũ ai bi
Cùm trong chế độ, mấy nghì xót thương
Mẹ Việt đoạn trường nhân ái
Vuốt sầu thế thái phù vân
Ngậm buồn số phận lê dân
Đảo lừa cướp đoạt cả thân lẫn hồn
Dân Tộc vùi chôn độc trị
Trí gian tâm mỵ tham nô
Giang Sơn tràn ngập hoang mồ
Giặc Mao ngự trị cơ đồ Tổ Tiên !
Vivi
Norway 19.2.2009

Được bạn: vdn 22.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn phận lê dân"