System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ LÁ RỤNG VỀ ĐÂU của Thi sĩ: Lá Chờ Rơi - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Lá Chờ Rơi

LÁ RỤNG VỀ ĐÂU


Thu* ơi ta muốn hỏi mình
Sao Thu trẩy lá cho cành xót thương
Chiều Thu nhạt bóng sân vườn
Gió Thu đưa lá trải đường cho ai ?
Cành Thu lắm mộng đêm dài
Lá đi biết gởi cùng ai nỗi niềm


Mây ngừng gió cũng lặng im
Lá còn xào xạc bên thềm khóc thương
Ngậm ngùi nhớ lại cố hương
Mặn tình vôi trắng nồng gương cau trầu


Lá rơi rồi lá về đâu ?
Mỏi mòn cành đợi âm hao muộn màng
Hắt hiu theo đợt gió vàng
Lá vào đất mẹ muôn ngàn nhớ thương !


Vào Thu lá đổ sầu vương
Chờ Xuân lá lục hoa hường đề thơ
Cành ôm sương tuyết đợi chờ
Mai nầy lá trổ rợp bờ quê hương !

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LÁ RỤNG VỀ ĐÂU"