Nguyên Thạch

Tôi viết tên anh

Tôi viết tên anh
Trên lá ngàn xanh
Trong lời mẹ gọi
Trong tiếng quân hành
Anh là niềm tin
Đi trong quang vinh
Anh là ngọc quí
Quê hương đượm tình
Các anh là
Những trai hùng đất Việt
Vì Quê Hương
Nào tiếc máu xương
Các anh là hình dáng yêu thương
Dựng Tổ Quốc trên con đường tươi rạng.
Tôi viết tên anh
Trên trang sử xanh
Đáp lời sông núi
Hy sinh thân mình
Anh là trai Việt
Sả thân nào tiếc
Anh là hoa biếc
Rực rỡ hướng dương
Nhịp hùng ca,bước quân hành vững tiến
Vì Tự Do quyết nguyện chung lòng
Các anh là niềm kiêu hãnh non sông
Là ánh đuốc soi rực hồng vạn nẻo
Anh là chí khí
Trên vạn nẻo đường
Rãi khắp quê hương
Các anh là tình thương
Các anh là quê hương...


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 30.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tôi viết tên anh"