Đỗ Mục

Ký Dương Châu Hàn Sước Phán Quan

Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều
Thu tận Giang Nam thảo vị (mộc) điêu
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu
Dịch Nghĩa

Núi xanh mờ mờ nước xa xa
Giang Nam cuối thu cỏ còn chưa xơ xác
Tại cầu Nhị thập tứ đêm trăng sáng
Người đẹp biết ở đâu nhờ dạy thổi sáo
Dịch Thơ

Núi mờ nước chảy xa xôi
Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu
Đêm nay trắng sáng cầu xưa
Mà người dạy sáo bây giờ là đâu
Bản dịch: Trần Trọng San
Chú thích:
- Dương Châu: giờ là huyện Giang Đô tỉnh Giang Tô .
- Nhị thập tứ kiều: còn có tên là Hồng Dược Kiều, ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô. Thời xưa có 24 cô gái đẹp thổi sáo tại đây, nên cầu có tên này .

Được bạn: Mai Hoa Trang đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ký Dương Châu Hàn Sước Phán Quan"