System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Bến Xưa của Thi sĩ: Na Hoku - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Na Hoku

Bến Xưa


Tôi trở về thăm bến đò xưa
Nơi tiễn em một chiều lộng gió
Một buổi chiều lá bay sông nhỏ
Như lời buồn tiễn gót chân em .
Tôi về ngồi dưới bến sông xưa
Thoảng còn nghe dư âm trong gió
Như vẫn còn dáng em bé nhỏ
Ngồi trên thuyền lệ đẫm hoen mi .
Tôi trở về thăm dưới cơn mưa
Chợt thấy em hoen mờ bóng cũ
Chợt thấy tim hoang mang tàn rũ
Chợt thấy mình tan rữa hư không .
Để chiều nao sóng nước mênh mông
Trôi lặng lẽ theo giòng hoài niệm
Tràn vào bờ giấc mơ tắt lịm
Hay lạc loài xa mãi biển đông ....

May, 15/2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 5 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bến Xưa"