System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Rượu Thơ Ngày Xuân của Thi sĩ: Minh Nguyệt Đỗ th - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Minh Nguyệt Đỗ th

Rượu Thơ Ngày Xuân


Rượu thơ sao quá đong đầy
Rót vào lục bát một ngày xuân sang
Tỉnh say một cuộc ngỡ ngàng
Nửa tim rộn rã nửa mang nỗi sầu
Tình êm thánh thót ca dao
Tình mong chờ đợi khát khao câu hò
Rượu ơi cứ ngấm vào thơ
Hồn lâng lâng nhẹ theo thơ vào vần
Cho xuân đi đến bao lần
Cho thơ lục bát một lần nữa say

Minh-Nguyet Do Thi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 2 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Rượu Thơ Ngày Xuân"