System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ ơi thơ ơi của Thi sĩ: Cao Nguyên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Cao Nguyên

ơi thơ ơi

thơ người thì đã cũ
lòng ta chẳng mới gì
mà sao từng câu, chữ
làm lòng ta biến di
dõi lời về quá khứ
theo chữ tới tương lai
dường như người đã hiểu
cõi lòng ta vì ai
nên chi ta nợ người
cả những lời chưa nói
cả thao thức một đời
bởi người, ta bối rối
bởi người ta biến di
trong từng giây phút đợi
trên từng bước người đi
trong cuộc tình diệu vợi
đã biết là không thể
yêu người như yêu thơ
mà đêm về quạnh quẽ
còn thương nhớ vu vơ
mà thơ người cũng tệ
cứ viết những lời buồn
khơi lòng ta rướm lệ
suốt cả một mùa đông
lòng dặn lòng thôi nhé
xa thơ người, thơ ơi
mặc dòng đời lặng lẽ
theo tình trôi, xa trôi
đã biết là không thể
yêu người như yêu thơ
sao lòng còn khe khẽ
gọi tên người trong mơ
ơi người! ơi thơ ơi!
Cao Nguyên

Được bạn: vd4.3.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ơi thơ ơi"