Lê Sơn Vũ

Giận Cái Ngại NgùngTình tuổi Ô Mai thuở dậy thì
Chẳng ai dám nói một điều chi
Nhớ thương chỉ mở trang thơ viết
Khát vọng đành mang nhật kí ghi
Buông bút bỏ nghiên đau kẻ ở
Bỏ thuyền sang bến xót người đi
Bây giờ gặp lại cùng đau xót
Giận cái ngại ngùng phải biệt ly!!!

Lê Sơn Vũ

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Giận Cái Ngại Ngùng"