Đuyên Hồng

Chúc Xuân


Hoa bừng giữa gió én bay bay
Mây nắng vởn vơ tạnh xứ đoài
Đò nhỏ ngang sông đầy quất quả 
Xe con về ngõ chật đào mai
Vườn bên đã nở hương lê trắng
Ngõ dưới vừa thơm tím huệ lai
Rượu cũ đôi vò ngồi ước mãi 
Năm này trăm họ giảm thiên tai!
27 tháng Chạp Canh TÝ
Feb 08 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chúc Xuân"