Trung Dũng

QUÊ HƯƠNG 


Khổ mãi dân mình kiếp ngựa trâu
Bao đời sấp ngửa chỉ về sau
Còng lưng suốt vụ luôn hoài khó
Mỏi gối quanh năm vẫn chẳng giàu.
Biển đảo tàu ngăn quan ngoảnh mặt
Biên cương tặc cướp tướng quay đầu
Còn đâu gấm vóc ngày xưa nữa
Bộ mặt giang sơn để úa nhàu.
9-11-2015

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "QUÊ HƯƠNG"