RĐinh

XUÂN VỀ

Xuân về xuân đến quê ta
Có đàn én lượn la-đà ngoài song
Trời trong xuân sắc thêm hồng
Bừng lên phơi-phới rộn lòng với xuân

Bập-bùng thúc dục trống lân
Dòn tan tiếng pháo trước sân rộn-ràng
Kìa ai quần áo xênh-xang
Lễ đền, lễ Phật điệu-đàng đông vui

Xuân về trên khắp nơi-nơi
Xuân vui tinh sớm chiều vơi chưa tàn
Hương vòng còn quyện bát nhang
Người vui quên để cỗ bàn lạnh tanh

Mai cây hoa trĩu trên cành
Đào khoe thắm cánh cắm bình trên ban
Ngày vui tết đến nhịp-nhàng
Bõ bao cực nhọc đoạn đàng năm qua


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "XUÂN VỀ"