TiCa NXH

"Ngày xuân một thoáng Gót trần bao lăm ?"




(Dĩ đề vi thủ, bát điệp)



Ngày Xuân dăm bửa vội theo mùa
Xuân sắc bơ thờ bướm sẽ đua
Một thuở du hồn Xuân đất khách  
Thoáng giây Xuân ý Tết làng xưa 
Gót Xuân lai vãng chưa hoàn mỹ
Trần thế hồi Xuân lại nửa đùa
Bao lượt Xuân tình như ý nguyện
Lăm xăm Xuân thới mộng sao vừa ? 




(Bính Thân khai bút)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ ""Ngày xuân một thoáng Gót trần bao lăm ?""