Vancali

Bóng lẻ

Ôm mối tơ chùng nát ruột đây
Cho đàn lỗi nhịp khúc tình say
Khều sao gói mộng ai nào hiểu
Đón gió đan sầu bạn mấy hay
Nhớ mãi vầng thơ màu mực tím
Mơ hoài cánh nhạn dấu chân mây
Trăng vàng chếch bóng treo đầu núi
Rọi sáng trần gian... bóng lẻ nầy
7.8.11

Được bạn: HB 09.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bóng lẻ"