Vancali

Vu lan nhớ mẹ


 

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công


 5.7.11

Được bạn: HB 09.05.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vu lan nhớ mẹ"