Vancali

Ngăn cách


 

Nguyệt Lão gây chi nhiễu cuộc đời
Chia lìa phận số ở hai nơi
Trời Nam bến đỗ người đau xót
Biển Bắc chim bay kẻ rụng rời
Chiếc bóng xanh xao lòng héo úa
Đơn phòng vàng võ lệ buồn rơi
Con tàu lăn bánh tình ngăn cách
Mắt lệ vòng quanh giã biệt lời


 4.12.11

Được bạn: HB 13.04.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngăn cách"