Sói Già Phố Wall - Jordan Belfort
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Sói Già Phố Wall"