System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Biệt ly - 3 của Thi sĩ: Nguyên Thạch - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nguyên Thạch

Biệt ly - 3

Tiễn nhau vào chốn quan hà
Người đi kẻ ở xót xa nỗi lòng
Người đi để kẻ đợi trông
Đường lên quan ải cõi lòng xót xa

Em ơi mai ở lại nhà
Vườn thơ em bón trang nhà em trông
Nhớ nhau, nhớ nhé đôi dòng
Gởi theo giá rét ấm lòng người đi

Thương đau đời mãi phân kỳ
Đời là những chuyến biệt ly dặm ngàn
Vọng phu nặng nỗi niềm mang
Bao giờ duyên nối đá vàng chung nhau

Người xa đông đến lệ trào
Xuân sang én khuất niềm đau chập chùng
Tơ trời uẩn khúc mông lung
Song thưa soi nét chung khung trăng buồn.

Giáo đường thanh thót tiếng chuông
Tâm tư trĩu nặng nỗi buồn vây quanh
Mong em ở lại yên lành
Quan hà một dãi riêng anh trĩu lòng.

Mai này trọn nghĩa núi sông
Anh về nối lại duyên nồng tình thơ.Nguyên Thạch

Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 14 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Biệt ly - 3"