Thanh Hà CH

Bóng Mờ Qua Truông


Nỗi đau chìm lặng đáy hồn
Tim gom cất giữ vào trong ngăn sầu

Từ em mất lối bên cầu
Ánh dương chưa rạng đã phai mầu chiều đông

Tuyết che trắng, khuất vầng hồng
Lắng nghe thiên khải vọng đồng trời xa

Vung tay rải nhúm tàn tro
Nửa xuyên rừng lá, nửa xô động hồ

Thì thôi đành dứt đường tơ
Thì thôi ly biệt mịt mờ truông mây

Người đi bỏ lại nơi nầy
Liêu xiêu bóng đổ hao gầy cụm mai

Thanh Hà CH

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 12 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bóng Mờ Qua Truông"