Nguyễn Triều Anh Tâm

ngày mai ta ra đi       


        ngày mai ta ra đi
        giữa lời kinh êm ả
        về với Phật Từ Bi
        vùng hoa thơm cỏ lạ

        ngày mai ta ra đi
        bỏ cõi đời xuôi ngược
        em lừa lọc làm chi
        thế gian đầy ô-trược
    
        ngày mai ta ra đi
        hết công hầu khanh tướng
        về với Phật Từ Bi
        bao dung và rộng lượng

        ngày mai ta ra đi
        em nên cười rực rỡ
        em đừng khóc làm chi
        âu cũng là duyên nợ

        ngày mai ta ra đi
        xin đọc kinh sám hối
        xin lạy Đấng Từ Bi
        tha thứ cho tội lỗi!

        ngày mai ta ra đi
        thấy tâm thần an lạc
        về với Phật Từ Bi
        cõi niết bàn thơm ngát.


            nguyễntriềuanhtâm
            adelaide mùa xuân  9 tháng mười 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "ngày mai ta ra đi"