Tú_Yên

So…Sống cho vẹn nghĩa, trọn tình
Đừng đem tiền bạc tanh rình mà so…So đời áo ấm, cơm no
Mà quên lòng cứ co ro, mệt nhoài

So câu ngắn
So tiếng dài
Mà quên ngôn ngữ chát tai, phủ phàng

So danh vọng
So giàu sang
Mà quên nhân_nghĩa tuềnh toàng nhiêu khê


Đời là cõi tạm, bến mê
So đo chi để bộn bề lòng nhau.

So chi cao, thấp…thấp, cao
Rồi ra tất cả cũng vào hư không.

Tú_Yên
(04-08-2019)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "So…"