Sương Anh

Về Chốn Cũ


Em bỏ nơi này lâu rất lâu
Nay về chốn cũ_Hỏi anh đâu?!
Buồn thiu ngõ vắng nhà hoang lạnh
Cỏ mọc rêu xanh_Ủ mối sầu!

Thuở ấy trang thơ bắt nhịp cầu
Tao phùng hai đứa ghép vần câu
Người tung kẻ hứng tình thi phú
Rộn rã chốn này khắng khít nhau
 
Lạc lỏng trang thơ chỉ một mình
Ai người còn nhớ mối duyên xinh
Paris mãi ngóng về nơi ấy...
Hỏi có ai hay_Gửi chút tình!

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Về Chốn Cũ"