System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Bài Thơ Cho Mình của Thi sĩ: Phan Tưởng Niệm - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Phan Tưởng Niệm

Bài Thơ Cho Mình


Bài thơ anh viết cho mình
Chiều Đông tháng chạp cuộc tình nên duyên
Chúng ta lên một chuyến thuyền
Mưa  sa bão táp cũng nguyền chung đôi 

Bốn mươi sáu năm qua rồi
Hôm nay kỷ niệm một thời bên nhau
Cùng em cạn chén đêm thâu
Vui câu tuổi hạc bên trời quê xa

Đêm nay trong chén men ngà
Nhìn em mà ngỡ như là ngày xưa
Dáng ai thon nhỏ trong mưa
Ngang qua xóm vắng tuổi vừa tròn trăng

Rồi đêm cuối chạp hoa đăng
Em cô dâu mới về căn nhà nghèo
Vậy mà khắp chốn cùng theo
Một trời dâu biển chống chèo bên nhau

Đêm nay chỉ hai mái đầu
Cùng chung chén rượu tình sâu nghĩa tình
Cuộc đời dù có nhục vinh
Ta xin trọn nghĩa trọn tình cùng em .

Phan Tưởng Niệm 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Cho Mình"