Nhà Quê

Đàn Chim Mất Tổ

Triệu cánh chim bay tỏa bốn phương
Trông vời tổ Việt ngẫm càng thương
Lìa đàn thảng thốt xa quê mẹ
Vỗ cánh u sầu biệt cố hương
Giấu nén buồn đau sao khó xóa
Vùi chôn uẩn khúc cứ vương vương
Ngày qua mộng tưởng càng mòn mỏi
Cạn kiệt tàn phai tựa khói sương
   NhàQuê

Được bạn: vdn 3.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đàn Chim Mất Tổ"