Tóc nâu

MÀU THỜI GIAN

Chẳng còn gì nữa cho nhau
Chẳng còn sắc nhớ pha màu luyến thương
Nên Người đem những vấn vương
Hòa vào chén trách .
Đêm trường cạn chung
Không gian mấy nếp lạnh lùng
Thời gian mấy thuở lại trùng nhịp xưa
Hoa Tình nay hóa hương thừa
Hoa Mây cuối nẻo cũng vừa tan xa
Bên đời tàn lụn cánh hoa
Ai nghe xa xót...
Lời ca não lòng
Hết rồi một thuở viễn vông
Ta_Người ngoảnh mặt .
Mênh mông lối sầu
Ngày xưa nhớ mãi nghìn sau
Nỗi đau ấp ủ ,
Với màu thời gian.

Được bạn: HB 09.07.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MÀU THỜI GIAN"