Tóc nâu

Ta còn gì!Cuộc chiến đã tàn - Ta còn gì ?
Nếu không muốn nói cảnh biệt ly
Thế đó, hai linh hồn ngược bước
Giấu mặt, che thầm lệ tràn mi!

Sớm muộn thể nào, ta vẫn xa
Mất hết cả rồi mơ gấm hoa
Anh ôm lý tưởng người yêu nước
Em giữ niềm tin chẳng nhạt nhoà...

Duyên tình tan vỡ, biết trách ai?!
Em đành vùi chôn mộng trang đài
Vào nơi thăm thẳm vô cùng tận
Để anh đừng tiếc nghĩa trúc mai.

Hãy để em yên trong lặng thầm
Đừng khơi tro bụi đã lạnh căm
Vì anh hiểu rõ hơn ai cả
Chỉ một chút thôi đủ lệ trầm...

Được bạn: HB 01.03.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ta còn gì!"