System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Lũ Về của Thi sĩ: Nahoku - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Nahoku

Lũ Về


Nước từ đâu kéo về
Đày đọa quê hương tôi
Rừng thưa không ngăn nổi
Rừng khóc nấc từng hồi .


Nước từ đâu kéo về
Nước cuồn cuộn cuốn phăng
Từ bờ đê thủy điện
Bao cảnh đời trái ngang .


Nước ngập tràn lang thang
Cộng thêm làn nước mắt
Người già dạ co thắt
Con trẻ đói hoang mang .


Lòng dân đầy nát tan
Sục sôi lòng thù hận
Kẻ làm rừng khánh tận
Để cho nước tràn về .


Bao công khó nhiêu khê
Bồng bềnh trôi tất cả
Heo bò gà đều trả
Trôi cả về biển khơi .


Đất mẹ quê hương ơi
Lầm than to lớn quá
Xin bình yên tất cả
Thoát khỏi nạn trời hành .


Oct 18/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lũ Về"