Vivi

Tâm niệm chánh tâm

Cầu nguyện Dân An Quốc Thái
Tình thương Hà Hải dâng tràn
Khấn niệm trời cao soi sáng
Chỉ đường bè đảng độc gian
Vứt ngay bản chất tham tàn
Cung đình sạch bóng ngoại bang Cộng Tàu
Đất Nước cùng nhau xây dựng
Nhất tâm giữ vững biên cương
Đói no chia sớt tình thương
Quan dân, già trẻ kính nhường đoàn viên
Trước mắt đảo điên trí thức
Sĩ phu ảo chức anh hào
Dân lương khô kiệt máu đào
Mấy mươi năm đã tuôn trào thành sông !
Xin lạy tổ tông nòi Việt
Độ trì tiêu diệt Tàu Ô
Cùng phường thống trị vọng nô
Cho đời thịnh vượng, rừng khô đâm chồi .
Vivi
Norway 24.11.2008

Được bạn: vdn 12.12.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tâm niệm chánh tâm"