Vivi

Gói tháng tư

Gói tháng tư căng phồng ảo nhú
Triễu vai ta mỗi bước chân sầu
Khắp nẻo rừng sâu cùng muông thú
Mây tang nặng kiếp phủ ngập đầu
Đêm từng đêm lặng câm mở gói
Nửa tình nửa nợ rối đong vay
Thấp thoáng mộ bia sau bóng tối
Thì thầm xiềng xích thấm lệ cay
Ngày về sót lại xác tơi tả
Nợ tình chưa trả vội tàn phai
Đỉnh phù vân nghìn thu rỉ rả
Áo phân ly lố nhố bi ai
Gói tháng tư chất đầy con rối
Đeo bên ta hấp hối xuân tàn
Lọc lừa tâm thức hờ cuồng dối
Viên sỏi buồn vuốt mặt cười khan !
Vivi

Được bạn: vdn 6.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gói tháng tư"