Vivi

Giọt lệ tim khô

Hạt máu tim khô oan nghiệt
Đoạn trường quân phiệt thân Tàu
Hiến dâng Hải Đảo, Đất màu
Giống nòi đày đoạ, diệt nhau vô lường
Dân Tộc tang thương ly biệt
Cung Đình đoạn tuyệt dân hàn
Hồn thiêng Sông Núi lệ tràn
Từng dòng hùng sử, từng trang Lạc Hồng
Giọt lệ tang bồng mạt thế
Tủi lòng ô uế Tổ Tiên
Vuốt sầu tang trắng Mẹ hiền
Thiên thu nốc cạn não phiền chí trai
Máu đọng non đoài bất khuất
Tim son hận uất Tàu Ô
Cùng phường thống trị độc nô
Lừa dân bán sạch cơ đồ Giang Sơn !
Vivi
Norway 03. mar  2008

Được bạn: vdn 4.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giọt lệ tim khô"