Vivi

Huế xuân tang

Vạt nắng xuân về le lói
Cuối trời bối rối mây tan
Như xưa Huế phủ khăn tang
Mậu Thân ngày tết, giặc tràn vô nhân
Bốn chục mùa xuân lặng lẽ
Huế sầu quạnh quẽ từng đêm
Khăn sô trắng liệm sử mềm
Hồn vong u uất gập ghềnh núi sông
Bia miệng lệ hồng khắc chữ
Hàng ngàn mạng tử oan khiên
Bàn tay kẽm sắt xỏ xuyên
Chết ngồi, chết gục, chết nghiêng, chết nằm
Cố Huế ngàn năm bất diệt
Cháu Hồng nòi Việt suy tôn
Nạn nhân thảm sát trường tồn
Đáy tim dân tộc, ngự hồn thế gian !
Vivi
Norway 21. februar 2008

Được bạn: vdn 23.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Huế xuân tang"