Vivi

Huế sầu

Mậu Thân Tàu Cộng chủ nhân
Giặc Hồ nổi dậy chôn dân Huế sầu
Xuân lại đến trên thành Cố Huế
Nhắc thuở nào hoang phế Mậu Thân
Giặc vô thảm sát người dân
Chôn mồ tập thể, hồn xuân nghẹn ngào
Trải năm tháng Huế chào quá khứ
Chìm sâu vào đáy sử quê hương
Tết này giặc lại phô trương
Mừng công sát hại, dân lương lệ trào
Tình đen tối xanh xao Huế rũ
Mấy mươi năm Huế ngủ chẳng yên
Mấy mươi năm chất ưu phiền
Mấy mươi năm mãi triền miên gieo thù
Rước Tàu Cộng dập trù Cố Huế
Máu ngập tràn ngày tết bi ai
Giết dân chôn chẳng quan tài
Đầu xanh tóc bạc hố dài vùi thây !
Vivi
Norway 20. februar 2008

Được bạn: vdn 21.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Huế sầu"