Vivi

Đón giao thừa nhớ mẹ


 

Đón giao thừa, dạ buồn thiu
Chạnh lòng nhớ mẹ hiu hiu gạt sầu
Đèn mờ gió lạc đêm thâu
Thầm đong hạt nhớ thấm sâu đá mềm


Giao thừa đất khách lạnh thêm
Như hơi tuyết thở lênh đênh tơ vàng
Pháo bông bạc trắng lang thang
Giấu hình bóng mẹ mơ màng xuân xa


Đón giao thừa, hạt lệ sa
Nén hương tình vỡ trắng ngà đồi non
Con suối yêu, lối cỏ mòn
Ngổn ngang mộ tuyết, tim son máu hàn


Giao thừa đất khách lạc đàn
Nụ hoa khô héo, màu tang lạnh trời
Bên ngoài pháo nổ bời bời
Bao nhiêu tiếng pháo, bấy lời con đau !


Nauy 01.01.07

Được bạn: HB 24.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đón giao thừa nhớ mẹ"