Ảnh tư liệu lịch sử 99 Tác Phẩm

Trang 1 / 5

1 2 3 4 5 6  Đã có: 58 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng hậu Nam Phương, vợ chánh của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5957 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: hai hoàng hậu
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5380 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5363 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5241 Lần.


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: 1 nghĩa quân Đề thám đầu hàng
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5217 Lần.


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4887 Lần.


  Đã có: 53 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4640 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại 2
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4634 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Hành quyết nghĩa quân Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4433 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4232 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành thái và hai em
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4064 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại tới thăm vua Thành Thái tại Saigon (1953)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4016 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Bảo Ðại (1925)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3994 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3867 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3779 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Khải Ðịnh và viên công sứ pháp
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3764 Lần.


  Đã có: 76 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Đầu của nghĩa quân
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3742 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3717 Lần.

1 2 3 4 5 6